Türkiye’de Uygulanan Eğitim Politikaları

Gelecek nesillerin düşünce dünyasının gelişmesinde eğitimin rolü büyüktür. Toplumların geleceğe yönelik yaptığı en büyük yatırımdır. Bugün bilgi ve teknolojiyi yöneten devletlerin eğitim sistemleri oldukça kalitelidir. Bu yüzden eğitim konusunda alınan kararlar günübirlik politikalarla belirlenmemiştir. Eğitim politikaları bilimsel ve tutarlı bir çerçevede olmuştur. Eğitim politikaları devlet ve hükümet politikaları olarak iki başlıkta incelenebilir. Devlet politikaları uzun vadeli olurken hükümet politikaları hükümetten hükümete değişir. Türkiye’de uygulanan eğitim politikaları geçmişten beri birçok kez değişime uğramıştır. Bu yüzden devlet politikası olamamış, hükümet politikası olarak kalmıştır.

Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları

Milli Mücadele döneminde savaş nedeniyle birçok öğretmen ve öğrenci cepheye gitmişti. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ile yeni bir dönem başlamıştı. Bu dönemde eğitim konusunda atılan ilk adım 1924 yılında çıkarılan Tevhidi Tedrisat kanunuydu. Bu kanunla eğitimde reformlar gerçekleştirildi. Bu reformlar; Karma eğitime geçilmesi, medreselerin kapatılması ve ilk öğretimin zorunlu olmasıydı. Latin harfleri de bu dönemde kabul edilmişti. Atatürk “Başöğretmen” unvanı ile kara tahta başında halka ders vermişti.

Bu dönemde atılan bir başka adım ise köy enstitülerinin açılmasıydı. Köylünün hem ekonomi hem eğitim açısından gelişmesini hedefleyen köy enstitüleri köylere öğretmen yetiştirmeyi de hedefliyordu. Fakat burjuvazi çıkarlarına kurban giderek 1952’de kapatıldı. 1993 yılına kadar her hükümet döneminde değiştirilen 49 adet hükümet eğitim politikası uygulanmıştır. Bu eğitim politikaları genel olarak aynı içeriklere sahiptir. Eğitimde demokratikleşme, eşitlik ve istikrar konuları üzerinde durulmuştur. Eğitimde eşitlik sağlamak amacıyla 1997-1998 öğretim yılı ile 8 yıllık kesintisiz ilköğretim uygulamasına geçilmiştir. Bu model ile ilköğretim çağında olan çocukların eğitimden mahrum kalmaması için okul bölgeleri oluşturulmuştur. Sıkı bir politika ile okul çağındaki çocuklar, hangi okullara gidecekleri belirlenmiş ve yoğun olan bölgelerdeki çocukların daha az öğrenci olan okullara taşıması yapılmıştır.

21. Yüzyıl Eğitim Politikaları

Yeni yüzyılda dünyada yaşanan gelişim ve değişimin etkisi ile eğitimde dünya trendine uygun politik uygulamalar yapılmıştır. İlk olarak 2001 yılında 21. yüzyıla uygun çağdaş öğretmen profili üzerine çalışmalara başlanmıştır. Çeşitli öneri ve anketlerle desteklenen öğretmen profili belirlenmiştir. 2011 yılında ise aynı yöntemlerle çağa uygun öğrenci profili hedeflenmiş ve bu konuda adımlar atılmıştır. Düşünce ve çalışma yolları, çalışma araçları, dünyaya entegrasyon gibi konularda öğrencilere nelere katılabileceği üzerine anketler ve öneriler sunulmuştur.

Eğitimde eşitlik ilkesi kapsamında daha önce 8 yıl olan zorunlu eğitim 2012-2013 döneminde 4+4+4 eğitim sistemi ile 12 yıla çıkarılmıştır. Bu politikalar uygulanırken müfredat güncelleme çalışmaları da yapılmıştır. İhtiyaçların değiştiği bu yüzyılda ihtiyaçlara uygun müfredat için çalışmalar 2005’te başlamış ve 2016-2017 yıllarında son bulmuştur. Değişen müfredatlar ile öğrencilere anadilde ve yabancı dilde iletişim, matematik ve teknolojide yeterlilik, öğrenmeyi öğrenme, inisiyatif alma ve girişimcilik, sosyal ve kamusal yeterlilikler, kültürel farkındalık ve ifade becerileri kazandırmak amaçlanmıştır.

2012 yılında uygulanmaya başlanan FATİH (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) isimli proje ile eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve okullardaki teknolojiyi iyileştirmek hedeflenmiştir. Bu proje kapsamında öğrenci ve öğretmenlere tablet bilgisayar imkanı sağlanmış, EBA portal isimli sistemle teknoloji ve internet kullanımı eğitimde artırılmıştır. EBA portal üzerinde öğretmenler öğrencileri için ders notları, ödevler, bireysel öğrenim materyalleri paylaşabilmektedir. Ayrıca okullarda her sınıfta bulunan akıllı tahtalar ile ders anlatımında öğrencilerin görsel ve işitsel zekasına hitap edecek içerikler kullanılmakta ve bu içerikler ile öğrencilerin ders üzerindeki dikkatinin dağılmaması sağlanmaktadır. Aynı zamanda bu proje ile öğrencilere bilinçli ve güvenli internet kullanımı sağlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir